ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์และอีเมล์ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

         

 

ด้วยเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  ได้เปลี่ยนชื่อโดเมนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จากเดิม www.Amnatmu.net  เป็น  

www.Amnatmu.go.th  และชื่ออีเมล์ใหม่เป็น  Amnatmu.go.th@gmail.com

เพื่อให้ผู้ใช้เว็บไซต์และอีเมล์สามารถจดจำชื่อโดเมนเว็บไซต์  ชื่ออีเมล์ และการติดต่อประสานงานทางด้านต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

         

                                                                                                        จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                                         

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, January 20, 2014
จำนวนผู้เข้าชม: 3,735