ประกาศ ประกวดราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๑๓ ทางแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 10, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 62