ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

           ด้วยคณะรัฐนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เตือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรืผู้ริหารท้องถิ่น w.ศ..๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, February 4, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 120