ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

- ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นการแจ้งเกี่ยวกับบ้าน การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งการย้ายที่อยู่ แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารการทะเบียนราษฎร แจ้งคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี

- ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี

- ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอมีใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

- ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นของสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลด PDF : 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, October 9, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 134