ประกาศ เรื่อง การขยายเวลากำหนดการประเมินราคาทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินภาษีที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ตามที่เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ขอที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำแบบแสดงการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๗) และจัดทำหนังสือแจ้งการประมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๖) ไปบางส่วนแล้วนั้ เนื่องจากมีผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินภาษีแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เทศบาลนครอุดรานี จึงได้ประกาศขยายเวลากำหนดการประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยขยยวลาจนถึวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 6๕๖๓ ถึงแม้ว่าเทศบาลนครอุดรธานี จะได้ประกาศขยายเวลากำหนดการประเมินรดทุนทรัพย์ของที่ดินและสิปลูกสร้างและแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ ๒๕๖๓ ไปแล้วก็ตามแต่ยังมีผู้อยู่ในขยายเสียภาษีเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินภาษีแล้วเสร็จภายในกำหนด วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติภษีที่ดินและสิ่งปลูกสาง พศ.๒๕๖๒ กำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจำเป็นจนไม่สมารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ให้ยื่นคำร้องขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาก่อนกำหนดวลาสิ้นสุดล เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นตามสมควร จะให้ขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีได้

ดังนั้น จึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โดยจัดทำเอกสารต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Friday, July 31, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 53