ประกาศ ขอเลื่อนระยะเวลาการรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

           ตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานตามเหตุผลความจำเป็นและภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์

           ทั้งนี้ ได้เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤษจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการไปแล้วนั้น

           ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาลและข้าราชการ โครงการ 1 และโครงการ 2 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และเพื่อให้การสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จึงให้ประกาศเลื่อนวัน-เวลาสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก 

 

ดาวน์โหลด/อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 16, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 76