ประกาศ ขอเลื่อนระยะเวลาการรับสมัครบุคลากร

ขอเลื่อนระยะเวลาการรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานตามเหตุผลความจำเป็นและภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ได้เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการไปแล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาลและข้าราชการ โครงการ 1 และโครงการ 2 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และเพื่อให้การสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จึงให้ประกาศเลื่อนวัน-เวลาสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 042-325176 ต่อ 4305 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
 
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, November 18, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 41