ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๔

Friday, June 11, 2021

ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๔

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม: 620