ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร

-------------------------------

เทศบาลนครอุดรธานี   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น ข้างโรงยิมโรงเรียนเทศบาล  6  ไลออนส์อุทิศ   ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลนครอุดรธานี เลขที่  ช.105/55   ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้   เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท  (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ ทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของ การสั่งให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

 3.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคาให้แก่  “เทศบาล”   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5

 5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Government  Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่ บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

   กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2555ถึงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ระหว่างเวลา  08.30  น  ถึงเวลา  16.30  น. ณ. ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ   สำนักการคลัง  เทศบาลนครอุดรธานี  และในวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2555  ระหว่างเวลา  08.30 น ถึงเวลา  16.30  น. ณ  หอประชุมทองใหญ่ (ชั้น2) (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม)  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2555   เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  ณ.  หอประชุมทองใหญ่ (ชั้น 2) (อาคารศูนย์อเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เดิม)  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   1,000 บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ   สำนักการคลัง  เทศบาลนครอุดรธานี   ระหว่างวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4232- 5176-85 ต่อ 1212    ในวันและเวลาราชการ

       ประกาศ ณ  วันที่ 19 พ.ย. พ.ศ.   2555

 

(นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

จำนวนผู้เข้าชม: 595