ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2563

         เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญอันเกิดจากการเผาในที่โล่งทุกชนิด นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามมาตรา 26, 27, 28 และมาตรา 28/1 แห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ หรือบุคคลใดในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563
 
         ผู้ใดทำการเผาในที่โล่งทุกชนิดถือว่าไม่ปฏิบัติการคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องได้รับโทษตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และรับโทษตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
         หากพบเห็นมีการเผาขยะมูลฝอยเศษวัชพืชใบไม้กิ่งไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ในที่โล่ง ซึ่งอาจเป็นเหตุอัคคีภัย ให้โทรแจ้ง 199 หรือ 042-244877
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 18, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 161