ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการจ้างเหมาจัดการแสดงพลุ งานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๒๑ ปี

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   งานโครงการจ้างเหมาจัดการแสดงพลุ

งานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๒๑ ปี

 **************************

 

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการจ้างเหมาจัดการแสดงพลุงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๒๑ ปี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๒๑ ปี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า  (ตามรายการละเอียดการจัดจ้างแนบท้ายนี้) ราคากลางในการจัดจ้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้

๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่   เทศบาลนครอุดรธานีและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลนครอุดรธานี” เชื่อถือ

๖.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

          (๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          (๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          (๓)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

          ทั้งนี้ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่....๒๗..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐  น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐  น.   โดยให้ไปพร้อมกันที่หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  เวลา  ๑๔.๓๐  น.  เพื่อที่จะได้นำไปดูสถานที่พร้อมกันและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  เวลา  ๑๕.๓๐  น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  ผู้ไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการถือว่ารับทราบสภาพพื้นที่ดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ   ดีแล้ว   เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการทำงาน  ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลไม่ได้และยินยอมปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนดทุกกรณี   จะโต้แย้งใด ๆ  ในภายหลังไม่ได้

 

                   กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่   ๘   เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายจัดหาพัสดุ  ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (ชั้น ๑)  และเทศบาลจะแจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน

                  

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ   ส่วนพัสดุ  สำนักการคลัง    เทศบาลนครอุดรธานี (ชั้น ๑) ระหว่างวันที่...๑๘..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่....๒๖......เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖-๘๕ ต่อ ๑๒๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘     เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาจัดการแสดงพลุ งานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๒๑ ปี ตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

 

จำนวนผู้เข้าชม: 996