ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการ ก่อสร้างพื้นที่สันทนาการเส้นทางเชื่อมแลนด์มาร์ค ทุ่งศรีเมืองกับหนองประจักษ์ศิลปาคม และโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนศรีสุข (หน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)

         ด้วยจังหวัดอุดรธานีจะดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว กิจกรรม : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว : การก่อสร้างพื้นที่สันทนาการเส้นทางเชื่อมแลนด์มาร์คทุ่งศรีเมืองกับหนองประจักษ์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และพัฒนาให้เป็นถนนคนเดิน (Walking Street) เพิ่มพื้นที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับเทศบาล มีแผนงานโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนศรีสุข (หน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก และเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในบริเวณดังกล่าว

         ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

     

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 31, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 227