ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง   การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗

 

            ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี   ได้กำหนดการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี  ๒๕๕๗ ขึ้น
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗   ณ  ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   (จดพลุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗)

เวลา ๒๔.๐๐ น.

-  จุดพลุสวยงาม เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

 

-  พระสงฆ์ทุกวัดภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและวัดใกล้เคียงเจริญชัยมงคลคาถา  และย่ำฆ้องระฆัง 

   เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   (จัดพิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗)

เวลา ๐๖.๓๐ น.

-  คณะกรรมการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จัดงาน, พ่อค้า และประชาชนชาวเมืองอุดรธานีพร้อมกัน

   ณ  ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง

 

-  ดนตรีไทยบรรเลง (นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี)

เวลา ๐๖.๔๕ น.

-  พระภิกษุ-สามเณรจากวัดต่างๆ จำนวน  ๓๙๙  รูป  พร้อมกัน  ณ  บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

เวลา ๐๗.๐๐ น.

-  ประธานในพิธี  (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์  จิตตเกษม)  เดินทางมาถึงศาลาพิธี

-  ประธานในพิธีสักการะพระพุทธโพธิ์ทอง, สักการะศาลหลักเมือง และสักการะท้าวเวสสุวัณ

 

-  ประธานในพิธีกล่าวอวยพรปีใหม่ 

 

-  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ  กล่าวอวยพรปีใหม่

 

-  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

-  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๐๗.๓๐ น.

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำข้าราชการ, พ่อค้า และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร

 

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

 

-  พิธีมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรดีเด่น

 

-  พิธีถวายภัตตาหารปิ่นโต และถวายปัจจัยไทยธรรม

 

-  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

 

-  พระสงฆ์อนุโมทนาและให้พร

 

-  พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตร

 

-  ร่วมสวัสดีปีใหม่ขอพรจากผู้ใหญ่

 

-  เสร็จพิธี

 

จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานราชการ  บริษัท  ห้างร้าน  พ่อค้า  ประชาชน  ได้เข้าร่วมในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยทั่วกัน และขอเชิญชวนพร้อมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยพื้นเมือง (ผ้าไหม-หมี่ขิด, ผ้าซิ่น หรือชุดสากลนิยม) ไปร่วมงาน อนึ่ง ในการจัดเตรียมอาหารที่จะนำมาใส่บาตร หากเป็นข้าวสาร  หรืออาหารแห้งจะเป็นการดี เพื่อให้อุบาสก-อุบาสิกาสามารถเก็บอาหารไว้ถวายพระภิกษุ-สามเณร เป็นเวลานานได้  หรือหากมีความประสงค์ใส่บาตรด้วยอาหารสด ขอความร่วมมือบรรจุอาหารไว้ในถุงพลาสติกให้เรียบร้อย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 904