ประกาศอนุกรรมการสรรหา คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดอุดรธานี

         เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดอุดรธานี
         ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดอุดรธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2543 และแก่ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 131/2 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-246173-4
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
วันที่เผยแพร่: 
Friday, February 7, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 149