ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนนวน ๑,๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ
 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, March 3, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 45