ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ ชุด (ชุดสัญญาณไฟกระพริบเตือนพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 10, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 69