ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดงานโครงการ ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, June 11, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 136