ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งภารโรง

         ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โดยกำหนดให้มีการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นั้น
         บัดนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยให้บุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1-4 มารายงานตัวในวันที่ 18  กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา (ชั้น 7) สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อประกอบหลักฐานการสั่งจ้าง หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ เทศบาลนครอุดรธานี จะเรียกบุคคลที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรในลำดับถัดไปรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วันที่เผยแพร่: 
Friday, July 12, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 671