ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

        ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และทำการสรรหาและเลือกสรรฯ (เฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ)ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 และวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น
 
        บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา ที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่มีความประสงค์จะเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานีจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แต่ถ้าหากเทศบาลได้มีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกัน ตามประกาศฉบับนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างใหม่แล้ว เทศบาลนครอุดรธานีจะถือว่าบัญชีในครั้งนี้ (เฉพาะตำแหน่งนั้น) เป็นอันยกเลิกไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 1, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 1,903