ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์

         ตามที่เทศบาลนครอุดรธานีได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เปิดรับสมัคร จำนวน 4 ตำแหน่ง (10 อัตรา) และได้ทำการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ไปแล้วนั้น

         บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปงบนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. - 15.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา ที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่มีความประสงค์ จะเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก) ของกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี

         และเทศบาลนครอุดรธานีจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานีไว้ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก) ในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี แต่ถ้าหากเทศบาลได้มีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ในตำแหน่งเดียวกัน ตามประกาศฉบับนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ใหม่แล้ว เทศบาลนครอุดรธานีจะถือว่าบัญชีในครั้งนี้ (เฉพาะตำแหน่งนั้น) เป็นอันยกเลิกไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, November 27, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 1,490