ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๑.  นายวัฒนา  สมจิตร                    เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๑

๒.  นายสุทัศน์  สมจิตร                    เลขประจำตัวผู้สมัคร   ๐๒

๓.  นางธนพร  แก้วชารุณ                เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๓

๔.  นางสุวภัทร  พรหมทะสาร           เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๔

๕.  นางกชณาภร  ธรภัทรจินดา       เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๕

๖.  นางยุบล  ธงวิชัย                        เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๖

๗.  นายปรีชา  กวยทอง                  เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๗

๘.  นายพิบูลย์  สิทธิมงคล               เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๘

๙.  นายเสกสรรค์  คนไว                  เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๙

๑๐.นางสุมณฑา  สิทธิพรหม            เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๑๐

๑๑.น.ส. อารีรัตน์  นุตะภิบาล           เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๑๑

๑๒.นายกฤษณ์  กลิ่นกลาง             เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๑๑๒

 

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

๑.  นายกิตติ  กุลธนานพเดช                    เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๑

๒.  น.ส.ฐิติมา  โสภารัตน์                          เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๒

๓.  นายเกรียง  ไกรเพชร                          เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๓

๔.  นายสัมฤทธิ์  บุรัมย์                             เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๔

๕.  นางจุฬารัตน์  ฤทธิพันธรักษ์               เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๕

๖.  นายจักรพงษ์  วรรณขันธ์                    เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๖

๗. นางวนิดา  วรรณพงษ์                         เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๗

๘. นายพลวัตร  จันทรา                            เลขประจำตัวผู้สมัคร  ๐๘

 

 

                                ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายและตารางการสอบคัดเลือกฯ

จำนวนผู้เข้าชม: 1,612