ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ

                    ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยรับสมัครจำนวน 24ตำแหน่ง (109 อัตรา) ระหว่างวันที่ 6 – 15 มีนาคม  2562 ไปแล้วนั้น 

                    บัดนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ของเทศบาลนครอุดรธานี  ดังรายชื่อแนบท้าย ตามประกาศนี้

ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่  ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

                     เทศบาลนครอุดรธานี  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  2 วิธี  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  และสอบภาคปฏิบัติ  ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ  โดยให้ผู้สอบมารายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี รายละเอียดตามตารางแนบท้ายประกาศนี้  

              ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สอบ 2 วัน)

                     สำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  เทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 2 วิธี   โดยเปลี่ยนแปลงวันสอบจากวันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นวันที่ 22 เมษายน 2562  สอบข้อเขียน เวลา 14.00 น. โดยให้มารายงานตัว เวลา 13.00 น. และสอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติ  ในวันที่  23  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดยให้ผู้สอบมารายงานตัวเวลา  08.30  น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี  รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้  

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, March 26, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 8,318