ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราค่าจัดเก็บ และรายละเอียด

 
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของปีนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดให้กระทรวง
 
           ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เทศบาลนครอุดรธานี จึงประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ที่ดินจำนวน 67 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 20 หลัง ตามรายละเอียดแนบท้ายตามรายการแนบท้ายประกาศนี้
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 26, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 661