ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง

                    ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้รับอัตราค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินรายได้เทศบาล และเงินอุดหนุนทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                    อาศัยอำนาจตามความของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๙ เทศบาลนครอุดรธานี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

            - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง   จำนวน 4 อัตรา  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, May 27, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 1,169