ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

         ด้วยกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงหน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี) กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
         อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร ข้อ 19
         ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้
         1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
         2.นักวิชาการสถิติ จำนวน 2 อัตรา
         3.นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
         4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
         ผู้ที่จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 1, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 2,905