ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

         ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๙ ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ที่จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ : ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยให้มีสิทธิสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 4 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, February 25, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 19,760