ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 16, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 8