ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระเป๋าสำหรับปฏิบัติงานเพื่อใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 23, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 37