ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, December 26, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 72