ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๔ หมายเลขบริการ สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักคลัง ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 28, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 84