ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓ (สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่ไป โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, March 20, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 51