ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ (สำหรับฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, September 30, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 63