ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเพื่อใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 30, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 43