ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้บริการภายในห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี สำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, January 27, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 14