ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อชุดปฏิบัติงานของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม) (ซื้อครั้งที่ ๑) จำนวน ๙๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, January 14, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 71