ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สมุดคุมการจำหน่ายตั๋วและอื่นๆ) จำนวน ๓ รายการ ใช้ในฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 31, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 12