ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้เก็บแฟ้ม) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้เก็บแฟ้มหรือเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, May 19, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 56