ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่อเล่นพัฒนาการ ตามโครงการสนับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 27, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 106