ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประเภทยา การแพทย์ เพื่อบริการผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, February 7, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 11