ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๙ รายการ (โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 11, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 14