ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ เบอร์ ๖๐ ทะเบียน ๘๓-๖๕๙๒ (๐๑๑-๕๖-๐๐๕๐) สำนักการสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 10, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 70