ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (เติมออกซิเจน) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, May 23, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 40