ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จำนวน ๒๖ รายการ ตามโครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 15, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 24