ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนใส้กรองเครื่องทำร้อน-เย็น (๗๐๓-๖๐-๐๑๕๕) จำนวน ๗ รายการ ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ สำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 12, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 8