ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องยูนิตสำหรับงานทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, September 2, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 54