ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตรวจ Stool Formalin ether เพื่อโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็คตับชนิดเซลท่อน้ำดี ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๘ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 30, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 41