ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตัดหญ้าทะเทียน ตค-๑๐๗๕ (๐๑๙-๔๘-๐๐๐๔) จำนวน ๕ รายการ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสารธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, March 24, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 30