ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อน (กระจก) บริเวณ ชั้น ๒ ทางเชื่อมอาคารศูนย์แห่งการบริการนานาชาติอุดรธานี

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, September 14, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 10