ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ๕๐๓ อด (๐๐๒-๖๑-๐๐๘๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 4, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 43