ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคาร ๓ ชั้น (๔๒๐-๕๖-๐๗๖๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, September 14, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 7